top of page
Privacyverklaring buurtvereniging De Beumo

 

Buurtvereniging de Beumo te Reusel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:

Buurtvereniging de Beumo

Beukenlaan 41
5541 VK  REUSEL


Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging de Beumo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Voor- en achternaam (leden en aangemelde gezinsleden)
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging de Beumo verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hierbij om gegevens van kinderen van leden, kinderoppassen en foto’s van kinderen en volwassenen gemaakt tijdens activiteiten van de buurtvereniging.

Onze buurtvereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over website bezoekers.

Jongeren beneden de 16 jaar die zich aanmelden hebben toestemming van ouder of voogd nodig. Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie in de nieuwsbrief en/of op de website.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@beumo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Buurtvereniging de Beumo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-    Het afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap;
-    Het verzenden van onze nieuwsbrief uit de buurt;
-    Het verzenden van buurtpreventie berichten via de whats-app groep, na schriftelijke toestemming van u.
-    Het verzenden van Wist-u-dat-berichten via Whatsapp, na schriftelijke toestemming van u.
-    U te informeren over activiteiten van de vereniging;
-    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de doelstellingen van de buurtvereniging te kunnen realiseren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Buurtvereniging de Beumo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Buurtvereniging de Beumo) tussen zit.

Buurtvereniging de Beumo beschikt niet over een dergelijke systeem.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Buurtvereniging de Beumo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij opzegging worden uw gegevens uit het ledenbestand verwijderd. Jaarlijks wordt het ledenbestand geactualiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurtvereniging de Beumo verstrekt alleen gegevens derden:
-    voor het innen van contributie (incasso-opdracht aan bank)
-    om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van foto’s
Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten van de buurtvereniging, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden in de nieuwsbrief en/of de website en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buurtvereniging de Beumo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurtvereniging de Beumo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@beumo.nl of naar het onder contactgegevens vermelde adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buurtvereniging de Beumo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buurtvereniging de Beumo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via info@beumo.nl

bottom of page